Forbedrer bærekraften med slamoppsamling fra åpne merder

For første gang i havbruksnæringens historie introduseres nå teknologi for oppsamling av slam i stor skala fra åpne merder for matfiskproduksjon. Lift Up startet utviklingen av sitt kombisystem helt tilbake i 2012, og kan nå i samarbeid med AquaPro, Ragn-Sells Havbruk og AMOF Fjell Process Technology tilby en helhetlig løsning for oppsamling med høy virkningsgrad, trygg mellomlagring og effektiv logistikk frem til biogassanlegg eller andre anvendelser.

«Vi tror at dette kan være et stort steg i riktig retning i arbeidet med å utnytte allerede etablerte lokaliteter på en mer bærekraftig måte», sier produktsjef Jarle Ragnhildstveit i Lift Up. I et nært samarbeid med Lerøy Sjøtroll er slamoppsamlingsteknologien testet og tilpasset for å få til trygg og effektiv oppsamling fra merdbunnen vha «kombihatter» som samler opp slam i separate avsug parallelt med dødfisk. Kombihatten er patentert av Lift Up. Et fullskala pilotprosjekt støttet av Innovasjon Norge ble startet sommeren 2020, og har gitt viktige bekreftelser og kunnskap. «Takket være et godt samarbeid med Lerøy Sjøtroll føler vi oss nå så trygge på virkningsgrader og kostnader at vi vil tilby teknologien til andre oppdrettere som har lokaliteter som begrenses av MOM-B resultater», sier Jarle videre.

Når slammet er filtrert i et lukket system på forflåten blir det mellomlagret på en spesialdesignet og patentsøkt lagertank levert av AquaPro, som også besørger regelmessig henting og ytterligere av-vanning av slammet vha spesialutrustet fartøy. «Vi er opptatt av å transportere minst mulig vann» sier Ole Arthur Vaage i Aquapro. Ragn-Sells Havbruk sørger i sin tur for at slammet blir analysert og på effektivt vis blir levert til biogassanlegg. Restproduktet (bio-resten) etter biogassprosessen er forøvrig en attraktiv gjødsels-ingrediens. «Vi arbeider med å få på plass infrastruktur som muliggjør mer regional anvendelse av slammet etter hvert som volumene øker. Det vil også stimulere til mer verdiskaping og flere arbeidsplasser i Norge», sier daglig leder Dag Martin Børhaug i Ragn-Sells Havbruk.

Slammet har ca 8-10% tørrstoffinnhold etter filtrering og mellomlagring på lokalitet. Det er kostbart å transportere så mye vann, så en effektiv verdikjede med riktig infrastruktur og gode teknologivalg vil være viktig for å gjøre det attraktivt å samle opp slam. «Vi må forstå råstoffet og bruke prosesskompetanse og avansert kalkulator for å optimalisere summen av logistikk- og energikostnader. I noen sammenhenger vil det lønne seg å tørke slammet», sier daglig leder i AMOF Fjell Process Technology Jan Terje Sønstabø.

Prøver viser at slammet er energirikt, Foto: AquaPro

Nesten all produksjon av matfisk skjer i dag i åpne merder på skjermede lokaliteter langs kysten og i fjordene våre. Målet er å gjøre dette enda mer bærekraftig, og den nye slamoppsamlingsteknologien skal gi et løft på de 4 store områdene:

  • Mer produksjon på lokaliteter som i dag er belastet (mindre brakklegging)
  • Mindre miljøavtrykk mht både punktbelastning på sjøbunn og i hele terskelfjorder
  • Bedre fiskehelse ved at det er mindre metangass (bobler) i vannsøylen
  • Bedre renommé, ved at vi som næring resirkulerer ressurser i stor skala til både biogass og gjødsel og skaper enda flere arbeidsplasser

«Og teknologien er designet for både ringer og stålanlegg, så dette blir en meget konkurransedyktig løsning i fht lukkede merder og landbaserte anlegg», sier Jarle i Lift Up.

Sentralanlegg til «Jostein Albert»

Lift Up er stolt over å ha levert et moderne sentralanlegg for fjerning av dødfisk til Nordlaks sin havfarm «Jostein Albert».

Kilde: https://www.nordlaks.no

Nordlaks sin nye havfarm er en del av deres satsing på bærekraftig utvikling av havbruksnæringen for å utnytte arealer som ikke er tilgjengelig for havbruk med dagens løsninger. Ved å plassere havfarmen i et område som har dypere vann og mer komplekse vind-, strøm- og bølgeforhold, gir det bedre fiskevelferd og miljøforhold (https://www.nordlaks.no/havfarm).

Det nye dødfiskanlegget styres inne fra flåten og pumper dødfisk fra hver enkelt merd, gjennom rør, og inn til flåten for filtrering og kverning. Anlegget styres enkelt fra kontrollpanelet og kan gjøres enkelt selv i dårlig vær.

Les mer om havfarmen på Nordlaks sine sider.

Lift Up Caps

Vi har lansert et nytt produkt som vi kaller Lift Up Caps. Capsen er tilpasset for modell L og XL. Produktet forbedrer suget langs platen på oppsamleren med opp til 50%. Lift Up Caps monteres som standard på alle nye oppsamlere og kan enkelt ettermonteres.

Lerøy Midt

I samarbeid med Lerøy Midt har vi utviklet «Støvsugerpumpen» som er et alternativ til fastmontert pumpe i merden og flyttes fra merd til merd i forbindelse med dødfiskfjerning. Dette er beregnet for anlegg som av forskjellige årsaker ikke vil ha permanent pumpe plassert i notposen.

Slamsamling i lukket merd

Vi starter i disse dager prosjekt med oppsamling og filtrering av slam fra postsmolt i lukket merd, hos AS Bolaks. Filteret er levert av Salsnes og sluttproduktet går til kompostering hos Lindum i Odda.

Aqua Nor 2017

Lift Up takker alle som besøkte oss på vår stand i Trondheim.

Vil gjøre GRAS av fiskeslam

To erfarne selskaper i havbruksnæringen, AS Bolaks og Lift Up AS, samarbeider om ny teknologi for oppsamling av fiskeslam og søker derfor om 6 utviklingstillatelser. Prosjektet har fått navnet GRAS (Grønn Resirkulering av Akvakultur Slam) og har tatt mål av seg til å muliggjøre oppsamling av slam i stor skala. Løsningen består av traktformede oppsamlere som installeres direkte under merden, og som blir holdt oppe av flyteelementer på utsiden av merden.

– «Med denne teknologien har vi god tro på at vi skal kunne øke produksjonen vår av matfisk uten å legge beslag på nye arealer og samtidig også redusere belastningen på den marine biotopen under lokalitetene. I tillegg kan vi bygge videre på utstyr, infrastruktur og metodikk som vi i næringen har opparbeidet kompetanse på i flere titalls år», sier daglig leder Bjørg Holmefjord Antonsen i Bolaks.

Lift Up har lang erfaring som utstyrsleverandør til havbruksnæringen og har lenge vært internasjonalt markedsledende innen systemer for dødfiskhåndtering. Siden 2012 har selskapet prøvd ut ulike metoder for oppsamling av slam fra oppdrettsmerder i sjø, og har bl.a. i samarbeid med NIBIO gjort forsøk med fiskerslam som plantegjødsel med lovende resultater. – «Vi ser på fiskeslam som en ressurs med stort unyttet potensial, både som biogasskilde og som komponent i plantegjødsel», sier daglig leder Liam Heffernan i Lift Up. – «Dersom vi lykkes med å samle opp slam effektivt i stor skala vil det også bli mulig å få på plass en verdikjede som kan ta ut verdipotensialet i slammet som både energikilde og gjødsel. Dette vil også kunne gi økt verdiskaping og nye arbeidsplasser».

En spennende tilleggsfunksjon for oppsamleren skal også testes ut som en del av prosjektet.  Ved å heve og senke oppsamleren vil den kunne fungere som en lukket enhet ved trenging og behandling av fisk.

– «Vi ser frem til å kunne teste denne nye teknologien i full skala. Det er som kjent store proporsjoner i dagens merdteknologi og mange faktorer som påvirker utformingen av våre tekniske løsninger. Vi legger dessuten vekt på at slamoppsamlingsteknologien skal kunne tas i bruk med de fleste av de eksisterende merd- og flåteløsningene. På sikt ønsker vi å legge til rette for en fullintegrert slamoppsamlingsteknologi basert på de samme prinsippene», avslutter Liam Heffernan.

For mer informasjon, kontakt:

  • Bjørg Holmefjord Antonsen, daglig leder AS Bolaks – mob 918 46 859 – epost: bjorg@bolaks.no
  • Liam Heffernan, daglig leder LiftUp Systems AS – mob 913 00 178 – epost: liam@liftup.no