Forbedrer bærekraften med slamoppsamling fra åpne merder

For første gang i havbruksnæringens historie introduseres nå teknologi for oppsamling av slam i stor skala fra åpne merder for matfiskproduksjon. Lift Up startet utviklingen av sitt kombisystem helt tilbake i 2012, og kan nå i samarbeid med AquaPro, Ragn-Sells Havbruk og AMOF Fjell Process Technology tilby en helhetlig løsning for oppsamling med høy virkningsgrad, trygg mellomlagring og effektiv logistikk frem til biogassanlegg eller andre anvendelser.

«Vi tror at dette kan være et stort steg i riktig retning i arbeidet med å utnytte allerede etablerte lokaliteter på en mer bærekraftig måte», sier produktsjef Jarle Ragnhildstveit i Lift Up. I et nært samarbeid med Lerøy Sjøtroll er slamoppsamlingsteknologien testet og tilpasset for å få til trygg og effektiv oppsamling fra merdbunnen vha «kombihatter» som samler opp slam i separate avsug parallelt med dødfisk. Kombihatten er patentert av Lift Up. Et fullskala pilotprosjekt støttet av Innovasjon Norge ble startet sommeren 2020, og har gitt viktige bekreftelser og kunnskap. «Takket være et godt samarbeid med Lerøy Sjøtroll føler vi oss nå så trygge på virkningsgrader og kostnader at vi vil tilby teknologien til andre oppdrettere som har lokaliteter som begrenses av MOM-B resultater», sier Jarle videre.

Når slammet er filtrert i et lukket system på forflåten blir det mellomlagret på en spesialdesignet og patentsøkt lagertank levert av AquaPro, som også besørger regelmessig henting og ytterligere av-vanning av slammet vha spesialutrustet fartøy. «Vi er opptatt av å transportere minst mulig vann» sier Ole Arthur Vaage i Aquapro. Ragn-Sells Havbruk sørger i sin tur for at slammet blir analysert og på effektivt vis blir levert til biogassanlegg. Restproduktet (bio-resten) etter biogassprosessen er forøvrig en attraktiv gjødsels-ingrediens. «Vi arbeider med å få på plass infrastruktur som muliggjør mer regional anvendelse av slammet etter hvert som volumene øker. Det vil også stimulere til mer verdiskaping og flere arbeidsplasser i Norge», sier daglig leder Dag Martin Børhaug i Ragn-Sells Havbruk.

Slammet har ca 8-10% tørrstoffinnhold etter filtrering og mellomlagring på lokalitet. Det er kostbart å transportere så mye vann, så en effektiv verdikjede med riktig infrastruktur og gode teknologivalg vil være viktig for å gjøre det attraktivt å samle opp slam. «Vi må forstå råstoffet og bruke prosesskompetanse og avansert kalkulator for å optimalisere summen av logistikk- og energikostnader. I noen sammenhenger vil det lønne seg å tørke slammet», sier daglig leder i AMOF Fjell Process Technology Jan Terje Sønstabø.

Prøver viser at slammet er energirikt, Foto: AquaPro

Nesten all produksjon av matfisk skjer i dag i åpne merder på skjermede lokaliteter langs kysten og i fjordene våre. Målet er å gjøre dette enda mer bærekraftig, og den nye slamoppsamlingsteknologien skal gi et løft på de 4 store områdene:

  • Mer produksjon på lokaliteter som i dag er belastet (mindre brakklegging)
  • Mindre miljøavtrykk mht både punktbelastning på sjøbunn og i hele terskelfjorder
  • Bedre fiskehelse ved at det er mindre metangass (bobler) i vannsøylen
  • Bedre renommé, ved at vi som næring resirkulerer ressurser i stor skala til både biogass og gjødsel og skaper enda flere arbeidsplasser

«Og teknologien er designet for både ringer og stålanlegg, så dette blir en meget konkurransedyktig løsning i fht lukkede merder og landbaserte anlegg», sier Jarle i Lift Up.